Polityka prywatności i regulamin korzystania ze sklepu internetowego okulary.art

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OKULARY.ART

§ 1. INFORMACJE OGÓLNE.

1. Właścicielem platformy  www.okulary.art   jest Artur Okoński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Artur Okoński PPHU Skorpion Art Optyk Tychy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Stromej 3, 43 – 100 Tychy, wpisanej do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, numer NIP 6461927028, REGON 273216547, zwany w dalszej części Regulaminu „Sprzedającym”.

2. Regulamin określa zasady prowadzenia przez Sprzedającego sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem platformy www.okulary.art , w szczególności zasady składania zamówień, realizacji dostaw, płatności, składania reklamacji oraz możliwości odstąpienia od umowy. Regulamin nie ma zastosowania do zakupów produktów oferowanych przez Sprzedającego, dokonywanych bezpośrednio w lokalu Sprzedającego. Przedmiotem sprzedaży za pośrednictwem platformy mogą być produkty seryjne, w tym w szczególności okulary przeciwsłoneczne, soczewki kontaktowe, płyny, galanteria optyczna, oprawki do okularów, jak również produkty wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w rozumieniu art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

3.Transakcje sprzedaży zawierane za pośrednictwem platformy www.okulary.art   mają charakter umowy zawieranej na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827)

4. Dopuszcza się dokonywanie zakupów za pośrednictwem platformy www.okulary.art  przez pełnoletnie osoby fizyczne bez związku z działalnością gospodarczą (zwane w dalszej części Regulaminu „Konsumentami”), jak również przez osoby fizyczne oraz jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą w związku z taką działalnością (zwane w dalszej części Regulaminu „Przedsiębiorcami”), łącznie zwane w dalszej części Regulaminu „Kupującymi”.

5.W trakcie procesu rejestracji na platformie www.okulary.art  lub w trakcie każdorazowego procesu składania zamówienia użytkownik platformy wyraża zgodę na treść niniejszego Regulaminu, a tym samym akceptuje zastosowanie do transakcji zakupu dokonywanych za pośrednictwem platformy www.okulary.art  warunków opisanych w Regulaminie.

§ 2. DANE OSOBOWE  ( RODO)

1. W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 9546WE (RODOGDPR) uprzejmie informujemy, że : 

2.  Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca firma Artur Okoński PPHU Skorpion Art Optyk Tychy  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Stromej 3,  43 – 100 Tychy.

3. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży,  a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

4.Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być

4.1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

4.2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych ich poprawiania, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, cofnięcia zgody, usunięcia danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 3.REJESTRACJA

1.Celem pełnego korzystania z funkcjonalności  platformy www.okulary.art , w szczególności celem ułatwienia procesu składania zamówień oraz umożliwienia dostępu do historii dotychczasowych transakcji, zalecane jest dokonanie przez Kupującego rejestracji.

2.W trakcie procesu rejestracji Kupujący zobowiązany jest podać swoje dane osobowe wskazane jako wymagane w formularzu rejestracji dostępnym na platformie  www.okulary.art

Kupujący zobligowany jest do wypełnienia wszystkich pól oznaczonych jako obowiązkowe. W przypadku ich niewypełnienia nie dojdzie do zakończenia procesu rejestracji i utworzenia indywidualnego konta Kupującego.

3. Kupujący zobowiązany jest do podawania w procesie rejestracji oraz procesie składania zamówienia swoje dane w sposób pełny i zgodny z prawdą. W przypadku podania nieprecyzyjnych danych, niepełnych lub niezgodnych z prawdą, Sprzedający zastrzega sobie prawo – po uprzednim bezskutecznym podjęciu próby wyjaśnienia stwierdzonych nieścisłości – usunięcia konta Kupującego z platformy lub odmowy realizacji zamówienia Kupującego.

4. W przypadku pomyślnego zakończenia procesu rejestracji Kupującemu zostaje przypisany indywidualny login i hasło, umożliwiające dostęp do konta Kupującego poprzez logowanie na platformie.

5. Kupujący zobowiązany jest zachować wszelkie niezbędne środki ostrożności celem zachowania poufności brzmienia loginu i hasła. Kupujący ponosi wyłączą odpowiedzialność za dyspozycje składane za pomocą jego konta przez osoby trzecie wskutek udostępnienia przez Kupującego loginu lub hasła osobom trzecim, jak również w przypadku ujawnienia loginu lub hasła osobom trzecim wskutek nie dochowania wymaganych środków ostrożności. W przypadku choćby podejrzenia powzięcia wiedzy o brzmieniu loginu lub hasła przez osoby nieuprawnione, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie dokonać zmiany za pośrednictwem platformy brzmienia takiego loginu lub hasła, a w przypadku braku takiej możliwości – do niezwłocznego poinformowania Sprzedającego, który dokona czasowego zablokowania konta.

6. Złożenie zamówienia, jak również rejestracja na platformie jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych podanych w formularzu zamówienia i na stronie rejestracyjnej, zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922. ), w celach, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 3 (jeśli jest to niezbędne dla wykonania umowy) i art. 23 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 23 ust. 4 pkt 1 i pkt 2 tej ustawy (jeśli jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów Sprzedającego, jak w szczególności:

6.1  marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Sprzedającego,

6.2  dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

7. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Kupującego zgodnie z ustawą wymienioną w pkt 8. Kupującemu przysługuje prawo wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania (przetwarzania) przez Sprzedającego.

8.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje danych medycznych Kupujących, które po ich wykorzystaniu do celów doboru właściwego produktu będą podlegały usunięciu lub anonimizacji  zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922.)

§ 4. ZAMÓWIENIA.

1. Przedmiotem zamówień składanych za pośrednictwem platformy www.okulary.art  mogą być wyłącznie produkty zamieszczone na tej platformie jako aktualnie dostępne. 

2. W przypadkach, gdy informacja na temat dostępności produktu okaże się nie aktualna, Sprzedający zobowiązany będzie niezwłocznie poinformować Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, z jednoczesnym wskazaniem przewidywanego terminu ponownej dostępności produktu lub ewentualnym wskazaniem innych dostępnych aktualnie produktów o zbliżonych parametrach i charakterystyce. Kupujący wówczas może dokonać, według własnego uznania, zmiany lub anulowania zamówienia.

3. Zamówienia przyjmowane są przez cały czas pracy platformy www.okulary.art  , poprzez formularz zamówienia umieszczony na platformie. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.

4. Do realizacji zamówienia koniecznie jest

4.1  wskazanie zamawianych produktów i ich ilości,

4.2  podanie danych potrzebnych do dostawy – wg pól formularza zamówienia,

4.3  wskazanie preferowanej formy płatności i dostawy,

4.4  wysłanie formularza ze strony platformy www.okulary.art

5. Kupujący  mają możliwość śledzenia stanu realizacji swoich zamówień na platformie www.okulary.art

6. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z przyczyn leżących po stronie Kupującego (np. błędny numer telefonu lub e-mail) w ciągu 48 godzin, zostanie ono anulowane. Sprzedający będzie upoważniony do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać wykonanie umowy sprzedaży.

7. Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści należności wynikającej z zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie zamówienie zostaje anulowane, a Kupujący nie może żądać od Sprzedającego jego realizacji.

8. W przypadku zamawiania kompletnych okularów na zamówienie (oprawa okularowa + soczewki) należy wprowadzić do formularza zamówienia wszystkie informacje niezbędne do wykonania okularów.

9. Kupujący składając zamówienie za pośrednictwem platformy  www.okulary.art  potwierdza, że przed złożeniem zamówienia dokonał badania wzroku u specjalisty i jest w posiadaniu stosownej recepty (nie starszej niż 6 miesięcy od dnia wystawienia), a parametry soczewek okularowych wpisane w trakcie składania zamówienia są zgodne z tą receptą. Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zły dobór soczewek okularowych oraz niezgodność dostarczonego produktu z rzeczywistą wadą wzroku Kupującego, o ile dostarczony produkt jest zgodny z treścią złożonego zamówienia.

§ 5. CENY TOWARÓW I PŁATNOŚĆ.

1. Wszystkie ceny towarów podawane są w PLN (złotych polskich) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze obowiązuje w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie.

2.Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub po zaznaczeniu odpowiedniej opcji w zamówieniu fakturę VAT.

3.Rabaty wynikające z posiadanych kodów rabatowych i kuponów rabatowych lub okresowych akcji promocyjnych na określony asortyment dotyczą tylko produktów nieprzecenionych.

4. Kupujący upoważnia Sprzedającego do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego.

5.Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary

6.Płatność przy odbiorze – należność pobiera pracownik firmy dostarczającej przesyłkę,

7. Płatność przelewem bankowym bezpośrednio na konto Sprzedającego, nr konta  : 11 1600 1055 1879 4314 8000 0001

8. Kartą kredytową,

9. Za pomocą serwisu przelewy.24

10. W koszcie zamówienia doliczony jest koszt dostawy wraz z podatkiem VAT.

§ 6. TERMINY DOSTAWY I KOSZTY.

1.Przy każdym towarze podany jest czas dostępności. Jest  to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili skompletowania zamówienia. Zamówienie na towary o różnym czasie dostępności wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia.

2. Przewidywany czas dostawy przesyłki to do 5 dni roboczych od momentu wysłania.

3.Wysyłka zamówionych towarów następuje:

3.1  w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (pobranie) – po otrzymaniu przez Sprzedającego potwierdzenia zamówienia, w dni robocze, maksymalnie w przeciągu 48 godzin od skompletowania zamówienia, w większości przypadków w przeciągu 24 godzin,

3.2  w przypadku zamówień płatnych przelewem – po otrzymaniu płatności przez Sprzedającego tj.– zaksięgowaniu środków na koncie Sprzedającego11 1600 1055 1879 4314 8000 0001 , w dni robocze, maksymalnie w przeciągu 48 godzin od skompletowania zamówienia, w większości przypadków w przeciągu 24 godzin,

3.3  w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową – po otrzymaniu płatności, w dni robocze w ciągu 48 godzin od skompletowania zamówienia, w większości przypadków w przeciągu 24 godzin,

3.4   w przypadku zamówień płatnych za pomocą serwisu przelewy.24 – po otrzymaniu potwierdzenia dokonania płatności, w dni robocze, maksymalnie w przeciągu 48 godzin od skompletowania zamówienia, w większości przypadków w przeciągu 24 godzin.

§ 7. ZWROTY, REKLAMACJE.

1.Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poza. 827 , Konsument może odstąpić od zakupu towaru za pośrednictwem platformy www.okulary.art  bez podania przyczyny w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki. Uprawnienie do odstąpienia od zakupu i zwrotu towaru nie dotyczy produktów poddawanych obróbce na życzenie Kupującego celem dostosowania go do indywidualnych jego potrzeb. Dotyczy to w szczególności zestawów okularów obejmujących oprawki okularowe wraz z soczewkami o parametrach dostosowanych do potrzeb Kupującego.

2.Zwrot jest możliwy, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy odesłać razem z otrzymanym paragonem lub fakturą VAT oraz informacją o numerze konta na jakie należy przelać zwracane pieniądze lub informacją o innym towarze w zamian.

3. W przypadku przesyłki zwrotnej, realizowanej zgodnie z pkt  1,& 7,  koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

4. Zwrot należnej kwoty równej cenie towaru oraz kosztom dostarczenia towaru do Konsumenta, z zastrzeżeniem ust. 5, nastąpi w ciągu 5 dni roboczych , przelewem bankowym na konto wskazane przez Kupującego.  Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi.

5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez  Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

6.W przypadku wymiany towaru, kolejna przesyłka zostanie wysłana zgodnie z zasadami określonymi w § 4.

7.Jeżeli po otrzymaniu towaru Kupujący znajdzie w nim wady techniczne lub uszkodzenia, powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres ART OPTYK TYCHY NOZOZ, ul. Damrota 64, 43-100 Tychy.  Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sprzedający zwraca w przeciągu 5 dni roboczych  od daty otrzymania przesyłki zwrotnej. Do odsyłanego towaru należy dołączyć paragon oraz notatkę dotyczącą przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych  od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanów magazynowych), Sprzedający zwróci Kupującemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

8.Zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Kupującego z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

9. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Search for:
X